Onze school

"DE SCHOOL WAAR JE GEZIEN WORDT!"

De Mauritiusschool

Toekomstgericht onderwijs
Kinderen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. In de ochtend bieden wij daarom de basisvakken op niveau aan, zodat leerlingen later voldoende kennis en vaardigheden hebben om zich te redden in de samenleving. Daarnaast bieden wij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en kunst aan in een samenhangend middagprogramma waarbij kinderen zelf onderzoek doen en ontwerpen maken. Onze kleuters verkennen de wereld aan de hand van thema’s en werken in rijke ontdekhoeken. Gezondheid, duurzaamheid en burgerschap zijn belangrijke thema’s op de Mauritiusschool. Vanuit onze katholieke achtergrond dragen wij bij aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij doen het samen
Een veilige omgeving is voorwaardelijk voor het leren van kinderen. Op de Mauritiusschool kennen kinderen, leerkrachten en ouders elkaar en werken we samen. Wij zetten actief in op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Waar mogelijk ondernemen we sociale activiteiten met de hele school waarbij oudere kinderen de jongsten helpen. Wij zijn trots op onze actieve leerlingenraad en betrokken oudercommissie. In het ouderforum denken alle ouders twee maal per jaar mee over de gang van zaken op school.

Persoonlijk onderwijs
Op de Mauritiusschool vinden we het belangrijk dat kinderen mede eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Daarom gebruiken wij dag- en weektaken en werken leerlingen een deel van de dag zelfstandig op het leerplein. In ons programma is ruimte voor de eigen interesse en talenten van leerlingen. Leerkrachten op de Mauritiusschool maken waar mogelijk gebruik van elkaars kennis en kunde. Op deze manier doen wij recht aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Naast het reguliere aanbod bieden wij leerlingen die hulp nodig hebben extra ondersteuning. Voor kinderen die meer aankunnen is er extra uitdaging. Wij zetten ICT in als hulpmiddel om het beste uit ieder kind te halen en leerlingen zoveel mogelijk op maat te kunnen onderwijzen.

Een inspirerende omgeving
De Mauritiusschool ligt aan de rand van de Veluwezoom in een bosrijke omgeving. Naast de school is een groot natuurspeelplein waar kinderen zich kunnen uitleven. Wij delen ons gebouw met de bibliotheek, kinderopvang en de openbare school. Samen zijn wij kindcentrum De Kroeseboom. Leerlingen en medewerkers van de Mauritiusschool maken zich samen verantwoordelijk voor een fijne en rustige leeromgeving. We zorgen ervoor dat onze lokalen en leerpleinen opgeruimd en gestructureerd zijn zodat iedereen goed kan werken. Onze leerlingen zetten zich een aantal maal per jaar in voor goede doelen en mensen in de gemeente Rheden. 

Onderwijs op maat

Kinderen hebben verschillende mogelijkheden en ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier. Sommige leerlingen hebben naast het basisprogramma extra instructie en begeleiding nodig, andere kinderen willen juist meer worden uitgedaagd.

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het inspelen op de onderwijsbehoefte van uw kind. Op de Mauritiusschool vinden we het belangrijk samen met ouders en kinderen te bekijken hoe iedere leerling tot bloei kan komen.

In het zorgteam bespreken wij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met een orthopedagoog, de jeugdverpleegkundige en het schoolmaatschappelijk werk, zodat we vanuit meerdere invalshoeken kunnen bekijken wat nodig is. Ouders moeten hiervoor toestemming geven en zijn altijd bij deze gesprekken aanwezig. Desgewenst kunnen ook andere externe deskundigen aansluiten.

In de regio werken wij samen met andere scholen binnen samenwerkingsverband Passend Wijs. Welke zorg de Mauritiusschool kan bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.     

Opbrengsten

De Mauritiusschool zet in op een brede ontwikkeling van kinderen. Ons team werkt handelingsgericht. Wij gebruiken cito- en methodetoetsen om te kijken wat de onderwijsbehoefte van een kind is. Wij analyseren onze resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau om te bekijken wat leerlingen nodig hebben.

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met Kijk! en SCOL en houden regelmatig kindgesprekken.

Op 'Scholen op de kaart' kunt u de opbrengsten van verschillende scholen met elkaar vergelijken.   

Gezonde school

De Mauritiusschool is een gezonde school. In 2017-2018 behaalden wij het deelcertificaat voeding. Wij vragen ouders hun kinderen tijdens de fruitkring alleen fruit en water mee te geven. Ook voor de lunch stimuleren wij het maken gezonde keuzes. De komende jaren werken wij met steun van de Gemeente Rheden verder aan de thema’s voeding en beweging.  

Academische opleidingsschool

Op een academische opleidingsschool wordt er nauw samengewerkt tussen een basisschool en de Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo). Gedurende hun opleiding lopen studenten van de Pabo stage op basisscholen. Dit zijn eerste, tweede of derdejaars studenten, maar ook LIO-studenten. LIO-studenten bevinden zich in de laatste fase van de opleiding en ontwikkelen zich tot een startbekwame leerkracht. Schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek worden binnen een academische opleidingsschool met elkaar gecombineerd. Zowel leerkrachten als studenten doen onderzoek en leren zowel van als met elkaar.

Wat betekent dit voor de Mauritiusschool?
Voor de leerlingen van de Mauritius betekent dit dat hun leerkrachten in ontwikkeling blijven. Er lopen studenten stage in hun klas die nieuwe theorieën en ontwikkelingen meenemen in de praktijk. De onderzoeken die studenten en leerkrachten uitvoeren hebben als doel het huidige onderwijs te verbeteren, het onderwijs actueel te houden en we kunnen het onderwijs steeds meer af te stemmen op de leerlingen. Doordat er studenten stage in de klassen lopen kunnen kinderen nog meer ondersteund worden. 

>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.