- ALGEMENE INFO -

'DE SCHOOL WAAR JE GEZIEN WORDT!'

Onze vier pijlers

Toekomstgericht onderwijs
Kinderen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. In de ochtend bieden wij daarom de basisvakken op niveau aan, zodat leerlingen later voldoende kennis en vaardigheden hebben om zich te redden in de samenleving. Daarnaast bieden wij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en kunst aan in een samenhangend middagprogramma waarbij kinderen zelfonderzoek doen en ontwerpen maken. Onze kleuters verkennen de wereld aan de hand van thema’s en werken in rijke ontdekhoeken.

Wij doen het samen
Een veilige omgeving is essentieel voor het leren van kinderen. Op de Mauritiusschool kennen kinderen, leerkrachten en ouders elkaar en werken we samen. Wij zetten actief in op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Waar mogelijk ondernemen we sociale activiteiten met de hele school waarbij oudere kinderen de jongsten helpen. Wij zijn trots op onze actieve leerlingenraad met zelfbewuste kinderen die mee mogen denken vanaf groep 6. Daarbij hebben wij een zeer betrokken oudercommissie. In het ouderforum denken alle ouders tweemaal per jaar mee over de gang van zaken op school.

Persoonlijk onderwijs
Op de Mauritiusschool vinden we het belangrijk dat kinderen mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Daarom gebruiken wij dag- en weektaken en werken leerlingen een deel van de dag zelfstandig op het leerplein. Leerkrachten op de Mauritiusschool maken gebruik van elkaars kennis en kunde, op deze manier doen wij recht aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Naast het reguliere aanbod bieden wij leerlingen die hulp nodig hebben extra ondersteuning. Voor kinderen die meer aankunnen is er extra uitdaging. Tot slot zetten wij ICT in als hulpmiddel, zo werken de kinderen vanaf groep 5 op Chromebooks. Natuurlijk wordt er ook nog steeds ‘ouderwets’ op papier gewerkt.

Een inspirerende omgeving
De Mauritiusschool ligt aan de rand van de Veluwezoom in een bosrijke omgeving. Naast de school is een groot natuurspeelplein waar kinderen zich kunnen uitleven. Wij delen ons gebouw met de bibliotheek, kinderopvang en de openbare school. Leerlingen en medewerkers van de Mauritiusschool maken zich samen verantwoordelijk voor een fijne en rustige leeromgeving. We zorgen ervoor dat onze lokalen en leerpleinen opgeruimd en gestructureerd zijn zodat iedereen goed en fijn kan werken. Onze leerlingen zetten zich een aantal maal per jaar in voor goede doelen en mensen in de gemeente Rheden.

Onderwijs op maat

Kinderen hebben verschillende mogelijkheden en ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier. Sommige leerlingen hebben naast het basisprogramma extra instructie en begeleiding nodig, andere kinderen willen juist meer worden uitgedaagd. De intern begeleider (IB’er) ondersteunt de leerkracht bij het inspelen op de onderwijsbehoefte van uw kind.

Gezonde school

De Mauritiusschool is een zogenaamde gezonde school. In 2017-2018 behaalden wij het themacertificaat ‘Voeding’. Concreet vragen wij u als ouder/verzorger om uw kinderen tijdens de fruitkring alleen fruit en water mee te geven. Ook voor de lunch stimuleren wij het maken van gezonde keuzes. Vandaag de dag en de komende jaren werken wij met steun van de Gemeente Rheden verder aan de thema’s voeding en beweging. Om dit kracht bij te zetten hebben wij op de Mauritiusschool een vakleerkracht voor gym.

Academische Opleidingsschool

Op een academische opleidingsschool wordt er nauw samengewerkt tussen de basisschool en de Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo). Gedurende hun opleiding lopen studenten van de Pabo-stage op basisscholen. Voor de leerlingen van de Mauritiusschool betekent dit dat hun leerkrachten in ontwikkeling blijven. Er lopen studenten stage in hun klas die nieuwe theorieën en ontwikkelingen meenemen in de praktijk.

Wees welkom!

Op de Mauritiusschool staan wij voor korte communicatielijnen met ouders en verzorgers. U bent dan ook altijd welkom met een vraag of opmerking. Loop gerust even binnen aan het begin of eind van de schooldag of maak een afspraak. Onze directeur Renske Kleintjes en de intern begeleidster Bertina Haasbroek zijn beiden drie dagen in de week aanwezig. 

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.