Ouders
Medezeggenschapsraad (MR)

Wie zijn wij?
De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad in een bedrijf.
Op school is het onze taak om de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen en te controleren.
Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over uiteenlopende zaken die zich binnen de organisatie van de school afspelen. We zijn dan de “sparring partner” van de directie. Ook moeten wij onze goedkeuring verlenen aan een aantal andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, veiligheidsbeleid en tussenschoolse opvang.

De MR bestaat uit een teamafvaardiging en een ouderafvaardiging.

Wij hechten aan een open communicatie. Het eerste deel van onze vergaderingen is openbaar. U bent altijd van harte welkom. U vindt de vergaderdata in de jaarkalender. Natuurlijk kunt u ons tussendoor ook altijd aanspreken. Zo hopen wij aan de belangen van de ouders (en dus de kinderen) en het team zo veel mogelijk tegemoet te komen. Het draait allemaal om samenwerking. We hebben immers een gezamenlijk belang.

- Huishoudelijk reglement

Ouderraad (OR)

Op onze school is een ouderraad actief waaraan uitsluitend ouders deelnemen. De ouderraad wil een brug zijn tussen ouders en het team, om zo de samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen en te stimuleren.

De ouderraad houdt zich met name bezig met het mede-organiseren van de jaarlijkse diverse activiteiten, zoals Carnaval, Pasen, Koningsdag, Avond 4-daagse, Sinterklaas, Kerst en afscheid groep 8. Tevens worden er jaarlijks nieuwe plannen bedacht en acties uitgevoerd waarvan de opbrengst ten gunste komt van de school (zoals bijvoorbeeld de kledinginzamelingsactie).
Al uw vragen, ideeën, opmerkingen, suggesties aangaande onze school zijn welkom en zien wij met belangstelling tegemoet. 

Ouderbijdrage

Samen met onze ouderraad organiseren wij op de Mauritiusschool vele activiteiten die mede zorgen voor een leuke en gezellige schooltijd voor uw kind. U kunt hierbij denken aan feesten als Kerst en Carnaval maar ook aan excursies, het schoolkamp of de eindmusical. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld en worden (deels) betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Mocht het betalen van deze bijdrage voor u een probleem vormen, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente Rheden. Ook voor bijkomende kosten die u maakt voor uw schoolgaande kind zoals een fiets of een computer kunt u een financiële bijdrage aanvragen. Tot slot kunt u bij de gemeente de Gelrepas aanvragen. Hiermee kunnen kinderen tot 18 jaar gratis sporten.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rheden

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen. 

U bent welkom!

Wij streven naar korte communicatielijnen met ouders en verzorgers. U bent dan ook altijd welkom met een vraag of opmerking. Loop gerust even binnen aan het begin of eind van de schooldag of maak een afspraak.

Onze directeur Renske Kleintjes is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. De intern begeleidster Bertina Haasbroek werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.