- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school is het de taak het de MR om de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen en te controleren. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over uiteenlopende zaken die zich binnen de organisatie van de school afspelen. De MR is het klankbord van de directie. Ook moet de MR goedkeuring verlenen aan een aantal andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan en het veiligheidsbeleid. De MR bestaat uit een teamafvaardiging en een ouderafvaardiging. Wij hechten aan een open communicatie. Het eerste deel van onze vergaderingen is openbaar en u bent altijd van harte welkom. Natuurlijk kunt u ons tussendoor ook altijd aanspreken.

Ouderraad (OR)

Op de Mauritiusschool is een ouderraad actief waar uitsluitend ouders aan deelnemen. De ouderraad wil een brug zijn tussen ouders en het team, om zo de samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen en te stimuleren. De ouderraad houdt zich met name bezig met het mede-organiseren van de jaarlijkse diverse activiteiten, zoals Carnaval, Pasen, Koningsdag, Avond 4-daagse, Sinterklaas, Kerst en afscheid groep 8. Tevens worden er jaarlijks nieuwe plannen bedacht en acties uitgevoerd waarvan de opbrengst ten gunste komt van de school. Denk bijvoorbeeld aan een kledinginzamelingsactie. Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of suggesties aangaande onze school? We zien ze graag komen.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Wees welkom!

Op de Mauritiusschool staan wij voor korte communicatielijnen met ouders en verzorgers. U bent dan ook altijd welkom met een vraag of opmerking. Loop gerust even binnen aan het begin of eind van de schooldag of maak een afspraak. Onze directeur Renske Kleintjes en de intern begeleidster Bertina Haasbroek zijn beiden drie dagen in de week aanwezig.